Aanvullend Voorwaarden en Gedragscode voor aanbieders

Versie 1 juli 2016

Welkom bij huisvestingdirect.nl (de "Website") en hartelijk dank voor uw bezoek!

ARTIKEL 1 – TOEPASSELIJKHEID, BEGRIPPEN

1.1
Deze aanvullende voorwaarden voor Aanbieders (“Aanvullende Voorwaarden”) zijn onderdeel van en onlosmakelijk verbonden aan de Algemene Gebruiksvoorwaarden die Huisvestingdirect hanteert richting Gebruikers van de Website huisvestingdirect.nl en alle overige door Huisvesting Direct aangeboden diensten. Aanbieders zijn dan ook zowel aan deze Aanvullende Voorwaarden gebonden als aan de genoemde Algemene Gebruiksvoorwaarden.
1.2
De in deze Aanvullende Voorwaarden gehanteerde begrippen (herkenbaar aan een hoofdletter) zijn ofwel gedefinieerd in de begrippenlijst van de eerdergenoemde Algemene Gebruiksvoorwaarden, of zullen hieronder worden gedefinieerd.

ARTIKEL 2 - GEDRAGSCODE

2.1
Gedragscode: Aanbieders dienen te allen tijde conform de in dit artikel vervatte “Gedragscode” te handelen.
2.2
Algemeen: De Aanbieder zal bij de uitoefening van zijn werkzaamheden de grootste zorgvuldigheid in acht nemen en zich onthouden van gedrag dat afbreuk doet aan het vertrouwen in en het aanzien van Huisvestingdirect. Relevante tuchtrechtelijke regels zullen strikt worden nageleefd door de Aanbieder.
2.3
Toestemming Verkoper/Verhuurder: Een Aanbieder is enkel bevoegd een Woning op de Website te plaatsen met uitdrukkelijke exclusieve toestemming van de betrokken Verkoper/Verhuurder. Deze exclusiviteit heeft uitsluitend betrekking op de op de plaatsing van de Woning op de Website (zie hiertoe artikel 2.4(d). Deze exclusieve toestemming voor plaatsing op de Website moet voorzien zijn van een schriftelijke of digitale handtekening. Een voorbeeld van een toestemming conform de eisen van Huisvesting Direct is op te vragen ten kantore van Huisvesting Direct.
2.4
Aanmelden van Woningen:
  1. De Aanbieder kan enkel Woningen op de Website van Huisvestingdirect aanbieden (“Aanmelden”) indien hiervoor toestemming van de betrokken Verkoper/Verhuurder is verkregen conform artikel 2.3.
  2. De Aanbieder zal geen Woningen Aanmelden indien deze niet op korte termijn, dat wil zeggen tenminste binnen 3 (drie) maanden na het moment van aanmelden, voor verhuur/verkoop beschikbaar zijn, tenzij het een nog op te leveren nieuwbouwproject betreft.
  3. De Aanbieder dient de betrokken Verkoper/Verhuurder op de hoogte te brengen van het feit dat slechts één Aanbieder, per keer dat een Woning beschikbaar is, de mogelijkheid heeft deze Woning op Huisvesting Direct te plaatsen. Het is voor Verkoper/Verhuurder weliswaar mogelijk een verhuuropdracht aan verschillende kantoren, Aanbieder of niet, te verstrekken. Echter de toestemming voor het Aanmelden van de Woning op de Website kan slechts aan één Aanbieder worden verstrekt.
  4. De Aanbieder zal zich bij Aanmelden van een Woning op de Website beperken tot het adverteren van de Woning. De Aanbieder zal bij het toevoegen van de aanbiedingstekst voor een Woning op de Website absoluut geen URL, e-mailadres, telefoonnummer, faxnummer, bedrijfsnaam, logo of adres van het eigen kantoor gebruiken. De Aanbieder zal bij het plaatsen van foto’s van een Woning geen logo of andere bedrijfsgegevens toevoegen. De Aanbieder zal wel bedrijfsgegevens en logo’s toevoegen aan het bedrijfsprofiel dat Aanbieders dienen aan te maken op de Website.
  5. Als een Aanbieder bij het Aanmelden van een Woning (beeld)materiaal op de Website plaatst (zoals foto’s, plattegronden, grafisch design en dergelijke), garandeert de Aanbieder hier rechtsgeldig toe bevoegd te zijn. De Aanbieder vrijwaart Huisvesting Direct in dit kader voor alle mogelijke aanspraken van derden, in het bijzonder voor aanspraken die zien op schending van intellectuele eigendomsrechten (vergelijk ook artikel 8.5 en 9.2 van de Algemene Gebruiksvoorwaarden).
2.5
Afmelden van Woningen: Indien een Woning niet langer beschikbaar is of de betrokken Verkoper/ Verhuurder de toestemming aan de Aanbieder heeft ingetrokken zal de Aanbieder de Woning direct van de Website verwijderen (“Afmelden”).
2.6
Onderlinge verhouding Aanbieders:
  1. Aanbieders streven naar een onderlinge verhouding die berust op welwillendheid, vertrouwen en respect voor ieders expertise.
  2. Een Aanbieder die een toestemming voor het plaatsen van een Woning op de Website ontvangt welke toestemming reeds eerder aan een andere Aanbieder werd verstrekt, is in het belang van de betrokken Verkoper/ Verhuurder gehouden, deze toestemming slechts na overleg met de andere Aanbieder en onder overlegging van een intrekking van de opdracht van de betrokken Verkoper/ Verhuurder aan de andere Aanbieder te aanvaarden, daar slechts één Aanbieder de Woning op de Website kan aanbieden.
  3. Indien een Aanbieder meent dat een andere Aanbieder in strijd handelt met deze Gedragscode worden zowel de betrokken Aanbieder als Huisvesting Direct hiervan direct op de hoogte gesteld.

ARTIKEL 3 - UITSLUITING VAN DEELNAME AAN HUISVESTING DIRECT

3.1
Indien niet conform deze Aanvullende Voorwaarden (en de daarin vervatte Gedragscode in het bijzonder) wordt gehandeld, of in strijd wordt gehandeld met de Algemene Gebruiksvoorwaarden, is Huisvesting Direct te allen tijde gerechtigd alle door de desbetreffende Aanbieder Aangemelde Woningen van de Website te verwijderen (ofwel tijdelijk te blokkeren) en de desbetreffende Aanbieder (al dan niet tijdelijk) alle toegang tot de systemen en/of data en alle overige diensten van Huisvesting Direct te ontzeggen. Alle kosten die Huisvesting Direct als gevolg van deze uitsluiting maakt, waaronder begrepen aanspraken van derden die menen dientengevolge schade te hebben geleden, komen voor rekening van de betrokken Aanbieder.

ARTIKEL 4 - DIVERSEN

4.1
Huisvesting Direct kan deze Aanvullende Voorwaarden en de daarin vervatte Gedragscode te allen tijde (gedeeltelijk) wijzigen. Eventuele wijzigingen worden van kracht nadat de Aanbieder na de wijziging opnieuw van de Website en/of de (online) diensten van Huisvesting Direct gebruik heeft gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt.
4.2
Het niet afdwingen van enige bepaling van deze Aanvullende Voorwaarden door Huisvesting Direct heeft niet tot gevolg dat Huisvesting Direct afstand doet van het recht de desbetreffende bepaling op een later tijdstip wel af te dwingen.
4.3
Afspraken die afwijken van deze Aanvullende Voorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk met Huisvesting Direct overeen zijn gekomen.
4.4
Indien een of meerdere bepalingen van deze Aanvullende Voorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt/worden verklaard, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden onverlet. 
4.5
Deze Aanvullende Voorwaarden en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De rechtbank te Amsterdam is exclusief bevoegd.

ARTIKEL 5 – VRAGEN, OPMERKINGEN OF KLACHTEN

5.1
Vragen, opmerkingen of klachten over de Website, deze Aanvullende Voorwaarden of de dienstverlening van Huisvesting Direct kunt u indienen door middel van onderstaande contactgegevens, bij voorkeur via email: info@huisvestingdirect.nl. Vragen, opmerkingen of klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Wij zullen ernaar streven binnen 7 dagen na het indienen van de vraag, opmerking of klacht te reageren.

Huisvestingdirect B.V.

Kvk nummer 65028120
Andijkstraat 93
8304 CT Emmeloord

info@huisvestingdirect.nl
T: 0527 - 697769